Kariéra

01

Podmienky prijatia do služobného pomeru

Pracovný pomer je upravený príslušnými ustanoveniami Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce príslušnými ustanoveniami a ďalšími predpismi, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy