O nás

Etický kódex

 
PREAMBULA

Slovenská informačná služba (ďalej len „spravodajská služba“) je integrovaná spravodajská a bezpečnostná služba so všeobecným spravodajským zameraním, ktorá ako štátny orgán Slovenskej republiky v sebe integruje vnútorné bezpečnostné a ekonomické spravodajstvo, zahraničné spravodajstvo a technické spravodajstvo.

Jej sofistikované  ľudské zdroje a technické prostriedky, vedomostný potenciál a praktické skúsenosti vytvárajú  predpoklady na dosahovanie cieľov a napĺňanie účelu, na ktorý bola spravodajská služba zriadená:  zabezpečenie spravodajskej ochrany Slovenskej republiky a jej občanov.

Realizácia jednotlivých spôsobilostí spravodajskej služby jednotlivo,  ako aj vo vzájomných súvislostiach v praxi vytvára systém opatrení zameraných na výkon strategického operačného aj taktického spravodajstva; konečným cieľom spravodajskej činnosti je nielen ochrana, presadzovanie a podpora vitálnych záujmov Slovenskej republiky, ale aj odhaľovanie a zamedzovanie aktivitám, javom a udalostiam ohrozujúcim tieto záujmy. Slúži tiež na podporu činnosti a rozhodovania najvyšších ústavných orgánov Slovenskej republiky a iných orgánov verejnej moci.

Príslušníci spravodajskej služby jednotlivo,  ako aj spoločne v rámci celej organizácie plnia svoje úlohy v súlade s týmto profesionálnym etickým kódexom, ktorý je súhrnom zákonných a morálnych zásad. Etický kódex pomáha príslušníkom spravodajskej služby zachovať vytýčený kurz pri ochrane štátu a využívaní osobitných právomocí , ktoré im boli zverené na ochranu Slovenskej republiky, presadzovanie jej záujmov, pri odvracaní hrozieb terorizmu, pri ochrane pred špionážou a vyzradením utajovaných skutočností štátu. Poskytuje im oporu neustúpiť v úsilí zabezpečovať ochranu Slovenskej republiky a jej občanov aj v tých najnebezpečnejších a najkomplikovanejších situáciách.
Príslušníci spravodajskej služby si plne  uvedomujú  svoju zodpovednosť voči Slovenskej republike a sú otvorení oprávnenej kritike; sú  pripravení prijímať konštruktívne návrhy a pripomienky, ktoré skvalitnia a zefektívnia činnosť spravodajskej služby, rovnako sú pripravení zodpovedne pristupovať k plneniu zákonom definovaných úloh, rozvíjať svoje schopnosti, hospodárne nakladať so zverenými prostriedkami a zdokonaľovať svoj každodenný výkon v záujme demokratického štátu a ochrany  slobodnej spoločnosti.

PRÁVNY RÁMEC  A MEDZINÁRODNÉ ZÁVÄZKY

V súlade s rešpektovaním všeobecne akceptovaných zásad spravodajstva, najmä princípu ústavnosti, zákonnosti a dodržiavania dohôd je postavenie, pôsobnosť a úlohy SIS ako spravodajskej služby demokratického a právneho štátu, ktorý je súčasťou európskych a transatlantických štruktúr, regulovaná príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 46/1993  Z.z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákonom č.215/2004  Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež zákonom č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.

Spravodajská služba je okrem zákonných obmedzení prísne limitovaná  aj medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky, ako aj právom Európskej únie. Významným prvkom v systéme právnej regulácie činnosti spravodajskej služby sú záväzky, vyplývajúce  z jej členstva v medzinárodných zoskupeniach, ktoré združujú spravodajské služby demokratických štátov v euroatlantickom priestore.

HODNOTY A PRINCÍPY

Základné hodnotové kritéria činnosti príslušníkov spravodajskej služby reprezentujú tieto princípy:
- ochrana a presadzovanie národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky,
- zákonnosť,
- dodržiavanie základných práv a slobôd,
- profesionalita,
- politická neutralita,
- humanita,
- lojalita,
- zodpovednosť.

Príslušníci spravodajskej služby, vedomí si svojich úloh a poslania, ktorých podstatou je ochrana záujmov Slovenskej republiky a bezvýhradná služba týmto hodnotám, založeným na úcte a rešpekte k ľudským právam, uznávajú a stotožňujú sa s uvedenými  princípmi, ktoré budú dodržiavať, riadiť sa nimi vždy a za akýchkoľvek okolností.

Príslušník spravodajskej služby sa zaväzuje:
- rešpektovať, bezvýhradne dodržiavať a riadiť sa ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- správať sa dôstojne a dôveryhodne, k iným pristupovať vždy slušne, korektne, s porozumením, rešpektovať  ľudskú dôstojnosť, zasahovať do práv a slobôd občanov spravodajskými prostriedkami len v rozsahu a spôsobmi prísne ustanovenými platnou legislatívou,
- dbať pri plnení úloh na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb, aj na svoju vlastnú, ako aj na to, aby osobám v súvislosti s činnosťou spravodajskej služby nevznikla ujma,
- pri výkone služby konať taktne, korektne, primerane, v závislosti od situácie a jej možných zmien, vrátane náhlych a nepredvídateľných situácií, uplatňovať princíp voľného, avšak zodpovedného a zákony rešpektujúceho úsudku a niesť plnú zodpovednosť za svoje konanie.

Byť príslušníkom spravodajskej služby je celoživotné poslanie s jasným etickým vektorom.

VEREJNOSŤ A POSLANIE

Spravodajská služba za každých okolnosti pôsobí a vykonáva svoju činnosť tak, že sa zároveň usiluje o podporu a dôveru verejnosti s cieľom dosiahnuť synergický efekt pri zabezpečení maximálnej možnej miery bezpečnosti.

Na prvom mieste je vždy Slovenská republiky a jej občania. Poslanie a plnenie úloh v ich prospech majú prednosť pred osobnými ambíciami a potrebami príslušníkov spravodajskej služby.  Lojalita voči Slovenskej republike je trvalou hodnotou nadradenou ostatným princípom, obsahujúcou záväzok vernosti a oddanosti štátu. Plnenie úloh bez ohľadu na funkciu a služobné zaradenie je možné len vo vzájomnej súčinnosti príslušníkov spravodajskej služby.

BEZÚHONNOSŤ A DODRŽIAVANIE (ÚCTA K) ZÁKONOV(M)

Zachovávanie najvyššieho štandardu konania v súlade so zákonmi je prirodzenou samozrejmosťou. Vernosť pravde s vedomím zodpovednosti voči sebe, ako aj voči ostatným zaručuje, že získané informácie sú overované a následné analýzy zodpovedajú skutočnosti a sú poskytované adresátom bez akejkoľvek inštitucionálnej alebo politickej predpojatosti. Maximálna miera zodpovednosti, dôsledná kontrola konania, náročnosť a sebareflexia pomáhajú odhaľovať  prípadné nedostatky a pri akomkoľvek pochybení  umožňujú rozhodné nastolenie nápravy, prijatie prísnych opatrení, či vyvodenie adekvátnej zodpovednosti.

Oprávnenie využívať pri výkone spravodajskej činnosti osobitné prostriedky, ktorými spravodajská služba v krajných, zákonom stanovených prípadoch pri dodržaní  zákonom presne stanovených podmienok môže zasahovať do súkromia občanov, vyžaduje dôkladnú  ochranu  pred ich zneužitím a je vždy spojené s prísnou kontrolu na to určených orgánov.

Spravodajská služba preto od svojich príslušníkov vyžaduje dodržiavanie povinností a rešpektovanie hodnôt zakotvených v etickom kódexe príslušníka SIS.

Príslušníci spravodajskej služby sa vyhýbajú akejkoľvek forme korupčného správania,  vrátane prijímania darov alebo iných výhod, ktoré by mohlo viesť k ovplyvneniu výkonu ich služby. Nulovú toleranciu k takémuto fenoménu uplatňujú príslušníci u seba, ako aj medzi sebou.

Nulová tolerancia sa týka zakrývania  čo i len podozrenia z akejkoľvek trestnej činnosti príslušníkov, spravodajskej služby  alebo  jej spolupracovníkov. Na takéto konanie existuje len jediná reakcia -  bezodkladné nahlásenie nadriadenému a vnútorným kontrolným orgánom spravodajskej služby a dôsledné preverenie takýchto podozrení. Spravodajská služba zdôrazňuje uplatňovanie nulovej tolerancie k akémukoľvek protiprávnemu konaniu príslušníka, či konaniu, ktoré by bolo v rozpore s etickým kódexom. V záujme dosahovania objektivity a nestrannosti pri plnení služobných úloh je tiež dôležité kategorické vyhýbanie sa činnosti alebo správaniu, ktoré by mohlo byť hodnotené ako konflikt  záujmov.

NASADENIE A EFEKTIVITA

Od príslušníkov  spravodajskej služby sa vyžaduje mimoriadne nasadenie a úsilie, a to za každých okolností, bez nároku na viditeľné verejné ocenenie. Každý príslušník do plnenia úloh vkladá to najlepšie zo seba a nezaváha ani v hraničných a rizikových situáciách, aj keby išlo o zdravie alebo život. Pritom sa ráta aj s rizikom, avšak zbytočne sa mu príslušník nevystavuje, ale ani sa mu nevyhýba. Každá aktivita  sa vyhodnotí a s patričnou sebareflexiou sa vyvodí ponaučenie. Tento cyklus sa opakuje a nikdy sa nekončí. Vysoko sa hodnotí obetavosť a prinášaniu obetí sa dostáva najvyššieho ocenenia.

Spravodajská služba a jej príslušníci musia byť neustále pripravení zvládnuť aj neočakávané krízové situácie. Na to je potrebné aj zo strany štátu a spoločnosti vytvárať adekvátne finančné zázemie, z ktorého sa odvodzujú materiálne, technické, personálne a odborné podmienky. Kladenie prísnych kritérií na osobnostné, charakterové a odborné požiadavky na uchádzačov o prijatie do služobného pomeru príslušníka pre jednotlivé funkcie má za cieľ pripraviť  personál schopný  pružne reagovať na stále nové a často výrazne sa meniace bezpečnostné hrozby, ktoré majú priamy vplyv na úroveň bezpečnosti Slovenskej republiky a  jej občanov. Rovnako náročnou úlohou je nepretržitá obnova a budovanie technických a technologických kapacít, reagujúcich na všeobecný vývoj a trendy.

Hoci účinnosť spravodajstva na ochranu záujmov demokratického štátu nie je vždy objektívne merateľná finančnými nákladmi, každý príslušník je povinný dbať na efektívne, účelné a hospodárne využívanie zdrojov pridelených zo štátneho rozpočtu. Dodržiavaním tejto požiadavky sa sleduje cieľ zabezpečiť, aby investícia občanov do ochrany slobodnej, demokratickej spoločnosti bola adekvátne kompenzovaná kvalitnými výsledkami činnosti spravodajskej služby.

Neustále vzdelávanie a výcvik príslušníkov uskutočňovaný klasickými aj inovatívnymi metódami prispieva k zvyšovaniu spôsobilosti spravodajskej služby cielene, aktívne a najmä efektívne zamerať  jej kapacity aj na aktuálne ohrozenia.

DISKRÉTNOSŤ A DÔVERA

V súlade s platnými zákonmi,  ako aj písanými a nepísanými vnútornými pravidlami a zásadami spravodajských služieb vyznáva každý príslušník v tejto veci jediný princíp, ktorým je diskrétnosť spojená s mlčanlivosťou. Zachovávanie mlčanlivosti je zárukou úspešnosti práce celej spravodajskej služby, ale  je zároveň kľúčovou zárukou jeho vlastnej ochrany aj ochrany kolegov a ich spravodajských zdrojov.

Pre každého príslušníka spravodajskej služby je zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone služobnej činnosti, vrátane utajovaných skutočností, neporušiteľné a právne i morálne záväzné.

Mlčanlivosť príslušníkov sa nevzťahuje na oznámenia prípadov porušenia zákonnosti inými príslušníkmi bez ohľadu na ich hierarchiu - a to orgánu vnútornej kontroly, ktorý zabezpečí nestranné prešetrenie takýchto podaní; v prípade  zistenia porušenia platných predpisov je u príslušníkov, ktorí porušia predpisy, vyvodená zodpovednosť.

S ohľadom na potrebu vedieť viac a vidieť ďalej sa viažu aj schopnosti rozlišovať dobré od zlého, k čomu výrazne pomáha rešpekt, sebazaprenie a pokora. Príslušníci spravodajskej služby osobitne nesmú využívať a šíriť získané informácie na iné účely, než tie, ktoré sa vzťahujú na výkon ich profesionálnych úloh a aktivít. Je neprípustné dopustiť sa konania, ktoré možno kvalifikovať  ako využívanie informácií na osobný úžitok či prospech pre nich samotných alebo v prospech alebo na ujmu niekoho iného. Naopak, v každej situácii musí príslušník konať tak, aby sa niečomu podobnému predišlo alebo zabránilo.

Každý príslušník spravodajskej služby, ktorý koná v súlade s platnou legislatívou a v zhode s týmto etickým kódexom, si zaslúži úctu, rešpekt, podporu a ochranu nielen spravodajskej služby, ale aj spoločnosti a nášho štátu, ktorého trvalú bezpečnosť a základné hodnoty chráni s nasadením vlastného života.