O nás

01

Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC)

Vznik NBAC

NBAC vzniklo 1. januára 2013 na základe projektu, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 75 zo 7. marca 2012. Projekt sa začal pripravovať v druhom polroku 2011. Jeho iniciátorom bola Slovenská informačná služba, ktorá je jeho gestorom. Zriadenie NBAC v organizačnej štruktúre SIS vychádzalo z úloh stanovených v Národnom akčnom pláne boja proti terorizmu v SR na obdobie 2011 – 2015. Činnosť NBAC upravuje štatút. Pôvodný štatút schválila vláda SR uznesením č. 700 z 12. decembra 2012. Uznesením vlády SR č. 337 z 26. júna 2013 bol schválený dodatok uvedeného štatútu. Na základe skúseností z niekoľkoročnej aplikačnej praxe bol vypracovaný nový štatút, ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č. 229 z 8. 6. 2016.

NBAC predstavuje novú formu medzirezortnej organizačnej štruktúry, s ktorou neboli doteraz na Slovensku žiadne skúsenosti. Zložitosť prípravy projektu spočívala tiež v tom, že NBAC združuje na národnej úrovni viacero subjektov kompetentných v oblasti boja proti terorizmu a proti závažným bezpečnostným hrozbám voči Slovenskej republike, jej občanom i záujmom.

02

Poslanie a úlohy NBAC

NBAC je definované ako analytické, komunikačné a kooperačné pracovisko SIS s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti bezpečnostných hrozieb. Medzi jeho hlavné úlohy patrí príprava komplexných analytických hodnotení bezpečnostných incidentov na základe hlásení prijatých od štátnych orgánov SR, monitorovanie bezpečnostnej situácie v SR z odkrytých zdrojov a poskytovanie analytických produktov o bezpečnostných hrozbách v SR určeným príjemcom.

NBAC funguje ako analytické pracovisko založené na aktívnej participácii rozhodujúcich štátnych orgánov SR, ktoré pôsobia v bezpečnostnej oblasti. Na jeho platforme spolupracujú vyslaní zástupcovia Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, Policajného zboru, Kriminálneho úradu finančnej správy, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národného bezpečnostného úradu, Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a Úradu vlády SR. Ďalšie participujúce štátne subjekty poskytujú NBAC informačnú podporu formou hlásení o zaznamenaných bezpečnostných incidentoch. Informačné produkty spracované analytickým pracoviskom NBAC sú poskytované všetkým zúčastneným štátnym orgánom a inštitúciám a prípadne aj ďalším subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti štátnych orgánov za účelom rozhodovania a prijímania bezpečnostných opatrení.

Projektovaný model ústredného analytického pracoviska umožňuje priamy kontakt a pružnú komunikáciu medzi NBAC a jednotlivými subjektmi. Zvýšil sa tak potenciál rýchlejšieho získania všetkých dostupných poznatkov o potenciálnej hrozbe a ich sústredením na jedno miesto sa zároveň umožnil nielen komplexnejšie analytické vyhodnotenie potenciálnej hrozby, ale aj včasnejšie poskytnutie takéhoto produktu relevantným externým príjemcom, ktorí sú zodpovední na národnej úrovni za zamedzenie protiprávnej činnosti alebo ohrozenia.

NBAC má mandát na zastupovanie Slovenskej republiky v komunikácii s obdobnými partnerskými inštitúciami a centrami v zahraničí. V rámci medzinárodnej spolupráce sa NBAC zastupuje Slovenskú republiku na multilaterálnej platforme Skupina Madrid. Zároveň naviazalo bilaterálnu spoluprácu s partnerskými centrami z členských krajín EÚ a NATO.

Kontakty NBAC

nbac@sis.gov.sk

Verejný kľúč pre použitie PGP komunikácie pre externých prispievateľov do NBAC (Neslúži na ochranu utajovaných skutočností v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z.).

na stiahnutie vo formáte ASC ...