Národný projekt: Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

01

Prijímateľ: Slovenská informačná služba – partner projektu,
Výška nenávratného finančného príspevku: 15 493 511 EUR s DPH
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

  • Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Riadiaci orgán projektu: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Centrálny koordinačný orgán: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
Ďalšie informácie sú publikované na webovom sídle: www.eufondy.sk

Stručný opis projektu
Národný projekt: Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe je v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná
os -7 Informačná spoločnosť, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zazmluvnená celková výška Nenávratného finančného príspevku projektu hlavného partnera a partnerov projektu je 44 960 647 EUR s DPH, pričom Nenávratný finančný príspevok Slovenskej informačnej služby ako jedného z partnerov projektu je vo výške 15 493 511 EUR s DPH. Z úrovne Slovenskej informačnej služby ako partnera projektu je z dôvodu zvyšovania a prudkého nárastu kybernetických hrozieb hlavným cieľom a prínosom projektu vybudovanie novej jednotky CSIRT-SIS a vytvorenie špecializovaných pracovísk pre komplexné riešenie  problematiky kybernetickej ochrany a bezpečnosti, ako aj komplexné riešenie riadenia incidentov v zmysle legislatívne vymedzených kompetencií a zákonných povinností jednotiek CSIRT.
Projektové aktivity sú v súčasnosti v štádiu implementácie s predpokladaným ukončením projektu do konca roka 2020.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.